roggbiv ultratunn remsa

 

Färgernas grundbetydelser

 

 • Lila : ledarskap (ursprung: kronchakrat)Chakran sju insegel felvand JeffDaugherty
 • Indigo : visdom (ursprung: pannchakrat)
 • Blå : uttrycksformer (ursprung: halschakrat)
 • Grön : medmänsklighet (ursprung: hjärtchakrat)
 • Gul : vetenskap (ursprung: magchakrat)
 • Brandgul : näring (ursprung: sakralchakrat)
 • Röd : integritet (ursprung: baschakrat)

 

Färgernas ordning som uttryck för mänsklig utveckling

 

Bonnarlunda gronFärgerna ses både uppifrån och nerifrån, beroende på sammanhang och behov. De ses också cirkulärt och i kon- och pyramidform. Tänk dig bilden som en kon sedd uppifrån. Grön sticker upp över de andra färgerna. Grön är som en stjälk i mitten, ryggraden i samhällssystemet.

Ett nyfött barn är föremål för allt som Grön står för. Omsorger, kärlek, medmänsklighet, uppmärksamhet. Vartefter spädbarnet växer och blir mer medvetet om världen omkring sig, så måste det lära sig överlevnad och grundläggande kunskaper för att bli en del i familjen och gruppen. Allt detta är Grön. Under den första perioden är modern central och det är hon som har det yttersta ansvaret.

När barnet börjar röra på sig och kan gå och springa, så kallas det koltbarn. Ett koltbarn lär sig grunderna i Grön-röd, Grön-brandgul, Grön-gul, Grön-grön, Grön-blå, Grön-indigo, Grön-lila. Det fördjupar sina kunskaper om världen.

 • Grön-röd : vad man måste akta sig för
 • Grön-brandgul : äta och dricka
 • Grön-gul : saker och hur de fungerar
 • Grön-grön : socialisering och vänskap
 • Grön-blå : språk och uttryckssätt
 • Grön-indigo : hur världen hänger ihop
 • Grön-lila : makt

 

Barndomen

När koltbarnet börjar förstå att det är en egen individ som är en del i den större gruppen, så övergår det till barndomen och blir ett barn. I och med detta ändras den sociala statusen. Moderns roll minskar till fördel för alla andras inflytande. Det sker normalt i 6-årsåldern och övergången uppmärksammas genom en ceremoni som kallas Avskiljningen. Barndomen varar i ungefär sju år och ett barn får lära sig allt som behövs i de Gröna underfärgerna för att bli en fungerande del i Huset.

 • Grön-röd : skydd, hantera olyckor, självförsvar
 • Grön-brandgul : odling, djurskötsel, matlagning
 • Grön-gul : grundläggande vetenskap (matematik, biologi, kemi, fysik etc)
 • Grön-grön : fördjupning i socialisering och vänskap, hjärtlandskultur
 • Grön-blå : estetik, språkstudier, grundläggande kärlekiska, konsterna
 • Grön-indigo : hur man lär sig, hur vi vet det vi vet, humaniora
 • Grön-lila : makt över en själv, hur man leder sig själv, andlighet och närvaro

 

Ungdomen

Efter ca sju år når barnet nästa övergång, det vi kallar puberteten. I en mer utdragen ceremoni jämfört med Avskiljningen, så går barnet från barndomen in i ungdomen och blir nu ungling. En ungling har större rättigheter än ett barn, men det har också större skyldigheter. Ungdomen är en fas då mycket händer i kropp och själ hos individen. Till skillnad från vår egen värld där vi har en enda övergång när man når myndighetsåldern, så har Hjärtlandet tre faser som följer individens utveckling i högre grad. Hjärtlandslogiken tar hänsyn till den uppväxande individens behov och ökande förmågor.

Ungdomen används för att återigen gå igenom färgstrukturen, men nu lämnas Huset och steget tas till världen utanför, till hela Hjärtlandet. En ungling har sju år på sig att undersöka och lära sig om alla sju grundfärgerna och hur Hjärtlandet fungerar.

Det finns avgörande skillnader mellan grundfärgerna i praktisk bemärkelse. Grön har en särställning eftersom det är den centrala färgen där Husen och det vi skulle kalla privat sfär finns. En ungling kommer dock att lära sig Grön utanför sitt eget Hus. Hur tolfter och lokalt samarbete organiseras och hur Hjärtlandet sköts genom Gröna rådet, vad haggornas uppgifter är etc. Hjärtlandet har därmed en privat sektor i Husen och en offentlig sektor i övriga Färger, men också en intermediär del av Grön som vi antagligen närmast skulle betrakta som politik, myndighetsutövning och rättsväsende.

Även Röd och Lila har en särställning. Dessa färger ligger så att säga längst ifrån Grön. Linjärt ligger de också längst ifrån varandra, men cirkulärt är de grannar eftersom lila är en blandning av rött och blått. Se bilden ovan och jämför också med den runda färgpaletten som finns i många appar där man kan välja färger. Röd som grundfärg motsvarar vår polis och militär. Det är ingen lek. Därför antar de bara vuxna i sina led. I ovanliga fall kan Röd ge plats åt en ungling som befinner sig i slutet av ungdomen och visar särskild begåvning eller (om man ser till unglingen i Röda bokens första kapitel Högmod) uppvisar en särskild brist och oförmåga att behärska sin styrka och därför inte kan hanteras inom den normala sociala ordningen. Lila å andra sidan är särskilt specialiserat mot ledarskap och beslutsfattande på lång sikt. Grundtanken är att den som inte lärt sig att leda sig själv inte heller kan leda andra. Lila vill dessutom bara ha medarbetare som har visat synnerliga prov på klokskap och visdom.

Återstår Brandgul, Gul, Blå och Indigo som är de Färger som unglingarna ägnar mest tid åt, vid sidan om Grön där de lär sig bli vuxna medarbetare i Huset. Brandgul handlar om näring av alla slag. Hit räknas hälsa, födoämnen, avel och förståelsen av livets energiomsättning. Gul är det vi skulle kalla vetenskap och teknik. Ingenjörer av alla slag hör hemma här, men också innovatörer, byggare och tillverkning. Blå handlar om alla former av kommunikation, språk och uttryckssätt. Här finns historia (kommunikation från då till sen), mänskliga språk, kärlekiskans högre skola, alla former av konst och artisteri, musik, måleri, skulptur, litteratur, teater och estetiska uttrycksmedel. Indigo handlar om kunskaper, förståelse av världen, intellektuell skärpa. Här finns det vi kallar humaniora, men också vetenskapsteori, ideologier och religioner, psykologi samt symbolik och hur man söker ny kunskap. Den omvandling som sker i ungdomen, förpuppningen som de kallar tiden, kräver nya kunskaper för hur den egna kroppen utvecklas, hur man uttrycker sig som intim och sexuell varelse med andra, hur psyket och ens mentala kapacitet förändras och hur man ska hantera detta.

 

Kvalitetssäkring av kunskaper och examinationer

Om man förstår Hjärtlandet som en företagskoncern hellre än ett land, så förstår man lättare vilken roll Akademierna och ceremonimästarna spelar. Varje Färg har en akademi. Akademin är alltid placerad i -grön därför att den står lite vid sidan om övriga färger på samma sätt som Husen har en särskild roll. Alla former av ledarskap kräver -lila. En ceremonimästare är en lärare, professor, examinator och den har alltid efterleden -grön-lila efter sitt specialområde. En hagga leder ett Hus och måste ha motsvarande kompetens för att se till att alla i Huset utvecklar de kunskaper som behövs för att sköta huset. Barn och unglingar ska utbildas för att klara uppgraderingarna från barn till ungling, respektive ungling till fullvärdig vuxen.

Den som vill söka sig utanför sitt Hus och studera vidare behöver ansöka hos akademin för den Färg som önskas. Ca ett år ägnas åt grundläggande kunskaper för Färgen, men sedan sker en specialisering mot Färg-underfärg. Akademin i sig är en pyramidformad struktur där grupper av ceremonimästare med liknande färgprofiler samarbetar. På den översta nivån krävs bara att en enda ceremonimästar examinerar en student. När studenten ska bevisa att den är kapabel inom ett område i Färg-färg krävs två ceremonimästare. För examination i Färg-färg-färg krävs tre ceremonimästare etc.

En examination kallas inigrering. Det är en sammansättning av orden integrering och initiering. Varje färgkombination vill ha in så kunnigt folk som möjligt, dvs initierade medarbetare. Man vill också se till att gruppdynamiken inte försämras när nya individer tillkommer, så integreringen av dessa är viktig.

 

 
 

Inloggning