Färgerna är grunden för det mesta i Hjärtlandets strukturer, men det finns några andra egenheter som också skiljer sig från vår egen värld.

 

Husen

Det verkar som om Hjärtlandet ligger lite vid sidan om större befolkningscentra och att de håller en låg profil för att inte dra blickarna till sig. Samtidigt utgör de en ständig källa till annorlunda tänkande än resten av världen omkring dem. I Röda boken noteras att i normalfallet befinner sig cirka 20 % av hjärtlänningarna utanför den lilla stadsstatens gränsmur. 

Till skillnad från vår egen politiserade samtid har Hjärtlandet i större utsträckning en merkantil grundstruktur. Det finns inga företag så som vi ser på skillnaden mellan det privata och näringslivet. Det privata ÄR näringslivet. Invånarna samarbetar i grupper som benämns Hus, vilket helt enkelt uppstod vid starten där husen i ett bostadsområde blev nästa överordnade organisationssteg, helt enkelt för att vi lever i en värld med många ensamstående och "trasiga familjer" där gamla släktstrukturer och byagemenskaper slagits sönder. Husen är ett återupprättande av en mänskligt hanterbar social gemenskap och brukar bestå av 50-100 individer i alla åldrar.

Husen har en särställning eftersom alla i Hjärtlandet, utan undantag, tillhör ett Hus. Husen är självförsörjande och sköter mycket av det som moderna stater har tagit hand om åt oss. Husen sköter skolgång, äldreomsorg, primärvård etc. De tillverkar sin egen mat, även om det sker interna utbyten inom riket/koncernen. Varje Hus fungerar och agerar som dotterbolag eller avdelning inom koncernen Hjärtlandet.

På samma sätt som Husen är näringslivet, så är de också staten. Varje Hus har en vald samordnare, motsvarande företagschef, vars uppdrag det är att se till att samarbetet fungerar och Huset är resilient. Denna samordnare/representant – "hustant" – har titeln hagga. Alla Husens haggor utgör den enda politiska församlingen, det som kallas Gröna rådet. Gröna rådet samordnar Husens samarbeten. Utbildning och fortbildning inom Grön hanteras av Grön akademi. En gren inom denna akademi är domarkåren. Grön utgör därmed även rättsväsendet.

Husen har väldigt stor makt i Hjärtlandet, men de har inte så mycket makt-över som makt-att och makt-med. Hjärtlandets juridiska botten utgörs till stora delar av avtal mellan individer, Hus och Färger (eller Vägarna som de också kallas när man pratar om en specifik färgsekvens).

 

Individens status

Alla hjärtlänningar ingår i ett av de ca 800 Husen. Husen har utvecklat lite olika "företagskulturer" med olika grader av demokratiska grundbultar. Husen handlar inte om släktskap, vilket gör att det står individer fritt att ansöka om att byta Hus. Det står alla vuxna individer fritt att även lämna Hjärtlandet. Den sociala strukturen bygger alltså på individ - Hus - rike, vilket gör att synen på barn och vem som ansvarar för dem ser annorlunda ut.

Det är alltid modern som bestämmer om hon vill ha barn eller ej, även om Gröna rådet kommer att göra noteringar över "personalomsättningen" och rekommendera hur många nya hjärtlänningar som behöver skapas för att hållbar överlevnad ska upprätthållas. Äktenskap existerar inte så som vi betraktar det. Däremot finns en bred uppsättning konstellationer av "bindningar" som sker mellan två eller fler individer. Dessa bindningar kan vara tidsbegränsade eller tillsvidareavtal. Det är tydligen inte ovanligt att en man och en kvinna binder till varandra för specifika syften, t ex att skapa ett barn och sedan ta hand om det tills Avskiljningen, varvid avtalet upplöses. Det är ännu vanligare att goda vänner binder till varandra med en sorts "äktenskapskontrakt". Exempel är Garamiel och Patrick som har statusen "goda vänner".

När ett barn föds kallas det koltbarn fram till sexårsåldern. Mellan ungefär 6-12 års ålder befinner sig ett barn i barndomen, vilket övergår i ungdomen när barnet känner sig redo att ta nästa steg ut i världen och bli ungling. Se mer under kapitlet om färgerna. Hela logiken i detta är att de kombinerar mänsklig biologi och utveckling med ökande fri- och rättigheter. I vår kultur går man från att vara "barn" till vuxen i och med att man fyller 18 år. I Hjärtlandet sker det i steg så att individen kan utvecklas i sin egen takt i större omfattning. Mycket kraft läggs också på att individers talanger och passioner kan styra utbildning och livsvägar, för en optimal hantering av Husets resurser om man ska vara strikt, men det ger också individen störst möjligheter att gå sin egen väg och bidra till Huset på det sätt som ger störst utdelning.

Fri- och rättigheter samt skyldigheter ökar som sagts med åldern. Koltåldern kräver mest av modern som betraktas som "ägare" av barnet. Det innebär inte att koltbarnet är rättslöst och att en mor kan göra som hon vill. Ägande har andra konnotationer i Hjärtlandet. När koltbarnet blir barn övergår ansvaret i större utsträckning till Huset som helhet. En ungling tillhör också Huset, men har större rättigheter att bli involverad i skötsel och medbestämmande. När en ungling övergår till att accepteras som fullvärdig medlem av Huset sker nästa fokusskifte eftersom det är de vuxna som ansvarar för Huset. Det medför stor frihet men också ett stort ansvar både för sig själv och alla andra i Huset.

Ofta beskrivs åldrarna som de olika stadier som en fjäril genomgår under sin livstid.

 

Husens status

Varje Hus tar hand om sina interna angelägenheter, med eller utan assistans från olika färgspecialiseringar. Det uppenbara är att domare kallas in när konflikter uppstår som inte kan lösas internt. Även akademierna har en roll här, därför att en konflikt ses som en brist på kunskap och förståelse. De som skapat konflikten kan behöva lära sig något för att inte upprepa beteendet. En blivande moder har redan, i de flesta fall före konceptionen, kontakt med Indigo-brandgul som är en funktion som motsvarar vår tids barnavård, men är så mycket mer än det. På grund av Hjärtlandets historia så har Indigo-brandgul koll på vem som gör vad med vem, om man uttrycker det så. De är genetiker, barnmorskor, doula etc. Eller som Sha-an noterar, att det är en sorts avelsprogram, en lösning som hänger med från starten och har utvecklats och förfinats under århundradena.

Om man ser Husen som dotterbolag, så blir förhållningssättet begripligt. Grön är den färg som hanterar individens överlevnad och därför Hjärtlandets överlevnad på lång sikt. Det finns ändå en skillnad på Husen och Grön. När man pratar om Hus handlar det mer om det interna i Husen, medan Grön handlar om samarbetet mellan Husen och hela Hjärtlandet som social ordning. Övriga färger är specialiseringar för individers talanger och passioner, samt helhetens behov av tjänster och varor för ett gott liv. Husen har därmed ur juridiskt perspektiv en säkrare ställning. Eftersom alla är delar av Hus, men bara vissa är del av Färger, så rullar ansvar för egna handlingar tillbaka på Husen vid större konflikter, vilket är en av de drivande krafterna i Röda boken. Röd står för integritet, både hos individerna, Husen och Hjärtlandet som helhet.

Husens vilja kanaliseras genom Gröna rådet och även genom Grön akademi. Det finns också ett Lila råd, men det har inte samma politiska tyngd i det dagliga livet som Gröna rådet, Husen och övriga färgers akademier har. Lila rådets uppgift är att hålla fokus på framtiden och vart Hjärtlandet är på väg. Lila rådet har också funktion som medlare och balanserare vid större konflikter när det uppstår gnissel mellan de olika färgerna.