roggbiv ultratunn remsa

 

Lagar och Spelregler

Regelverk för samhällen kallas vanligen lagar, men i praktiken kan man se dem som en sorts programvara för folket, ett ledningssystem för att sortera rätt och fel samt underlätta vardagen. Rättsväsendet är den del av samhällssystemet som kickar in när det går fel.

I Hjärtlandet kallar de sitt regelverk för Spelreglerna. Oavsett vilken rubrik man använder, så handlar lagar och regler om att skapa struktur som gör det lätt för folk att navigera i systemet. Dessa spelregler glimtar fram vid åtskilliga tillfällen i Röda boken. Nästan så mycket att vi kan börja ana ett mönster för att lättare förstå Hjärtlandets struktur. 

Bland de mer uppenbara skillanderna mellan Hjärtlandet och vår egen värld är avsaknaden av en statlig nivå som samlar in skatter för att bland annat kunna hålla igång tjänster i den gemensamma sektorn, t ex vägar, sjukvård, skolor och äldreomsorg. Men i Hjärtlandet tas det inte ut skatter på det sättet. Husen är grundvalen för hela samhället. Alla tillhör ett Hus och så länge man kan bidra med något så gör man det. Man har återgått till en form av släktstruktur som fanns under bondesamhället, där de äldre och inte så raska håller sig hemma och tar hand om barn, sjuka och även fungerar som studievägledare och delar med sig av sina erfarenheter. Lokala samarbeten sker i något de kallar tolfter, där Hus samarbetar för att sprida på arbetsbelastning och kunskapsspridning. Vi anar det när Erion från Indras Hus får följa med Månskärans Jeremias för att lära sig mer om Blå.

Hjärtlandets struktur och beslutshantering pekar också på något vi missat i vår egen värld: att demokrati är ett helt ekosystem av olika funktioner, inte bara en politisk etikett på ett samhällsskick. Vi använder en sorts demokrati hemma, med familj och vänner. Vi använder andra spelregler på jobbet och ute i samhället. Vi har spelregler, men vi ser dem inte som sådana, för ofta kallas de "kultur". I Hjärtlandet studeras ideologier och religioner inom ramen för Indigo, men i övrigt är mission och proselytering förbjudna eftersom dessa delvis har hamnat under brottsrubriceringen stöld. Mission handlar om att ändra på andra som inte tycker som en själv. Det handlar om att förmå någon att följa andra spelregler eftersom Hjärtlänningarnas perspektiv är att religioner är en tidig form av regelsystem som uppstod som rättesnöre innan mänskliga samhällen hade politiskt grundade juridiska system. I den miljö där Hjärtlandet uppstod fanns det en mängd olika fraktioner av politiska och religiösa följare som förde maktkamper som splittrade samarbetet, så spelreglerna utvecklades för att minska de friktionerna. Religioner och ideologier ses som underavdelningar till filosofi och hanteras därefter. Alla är fria att ha favoriter bland de filosofiska systemen, men spelreglerna skiljer på privata åsikter och övertygelser till skillnad från olika former av sanning.

 

Mänskliga utvecklingssteg och medvetandenivåer

När renässansen startade i västerlandet och vetenskapen befriades från den kristna kyrkliga lagen uppstod en ny form av kreativitet. Tidigaa vetenskapsmän och tänkare som Gallilei sattes i fängelse eller husarrest, eller brändes som Giordano Bruno för att de gick emot det som dåtidens politiska etablissemang ansåg var rätt. Men Newton och andra upptäckare skrev ner och kunde sprida sina tankar på ett helt annat sätt när tanken om mänskliga rättigheter och friheter fick fäste. De flesta känner inte till de frihetskämpar som föregick den stora utvecklingen på 1700-talet. Den engelska revolutionen är det sällan någon som pratar om eftersom den till sist slogs ner. Men tankarna och lärdomarna fanns kvar. Nästa brittiska revolution hölls istället i kolonierna i Amerika och utvecklades till USA, vilket uppenbarligen inspirerade fransmännen.

De idéer som utvecklats under de tidigare århundradena byggde naturligtvis på vad som ansågs möjligt då. Newton hade inte bättre mätinstrument eller ekvationer som någon annan redan tänkt ut och spridit, än att han fick göra jobbet själv. Men han krattade manegen för ännu större tankar. Newton tänkte i termer av antingen-eller. Han gav oss förståelsen om kropparnas krafter mot varandra. Andra tänkte vidare och efter ett par hundra år kunde Einstein och gänget runt honom tänka vidare. Kvantfysiken ger oss tanken att saker kan vara både-ock, inte bara antingen-eller. Socialt och politiskt lever vi själva kvar i en antingen-eller-värld, medan Hjärtlandet är ett exempel på en både-ock-värld.

 

Hjärtlandets grundstruktur i jämförelse med vår samtida föreställningsvärld

Husen och färgerna har specifika särställningar. Husen samlar det vi skulle kalla privat sektor, medan de sex grundfärgerna utanför Grön utgör motsvarande offentlg sektor. Men det holografiska i Hjärtlandsstrukturen ger dock helt andra infallsvinklar på hur det mänskliga hanteras. Det finns inga stora företag i Hjärtlandet, därför att själva Hjärtlandet i sig är en enda stor koncern med Husen som dotterbolag. Det är en annan förklaringsmodell. Vi har i Hjärtlandet alltså ett system som tagit i beaktande att tillverkning och handel i alla tider och i alla mänskliga interaktioner, har varit centralt. Det är handeln, inte politiken, som styr Hjärtlandet. Systemet fungerar alltså principiellt som ett enda mega-kooperativ.

I Hjärtlandet är alla inblandade i handel, men systemet ägs inte av någon starkare part som tar vinster ur systemet. Vinsterna stannar hela tiden hos dem som skapar dem. Vi har därför att göra med en form av socialistisk grundtanke, men en där följden inte är kommunism och proletariatets totala förslavande under proletariatets diktatur. Kommunism är död därför att det systemet tar död på kreativitet, liv och egenmakt.

I vår egen värld har vi samhällssektorer som militär, polis och andra delar av ordningsmakten. Sådana samhällsuppgifter faller i Hjärtlandet under Röd. Men att hålla ordning och reda i livet åligger varenda medborgare. Vi förväntas följa lagen, men när lagbrott sker finns polis och rättsväsende som ska utse skyldiga och straffa dem. Men i Hjärtlandet är röd också en underfärg till Grön. Grön-röd tar hand om friktionen i vardagen, där någon måste påminnas om lagen innan någon överträdelse hinner ske.

 
Husen och det privatas relation till Grön

Hus är en del av Grön, men Grön är mer än Husen.

Ett Hus är en avgränsad social enhet, som en familj, släkt eller ett kollektiv. Varje Hus kan också ses som ett företag. Husen har stora friheter att utveckla sin egen särart. Det sker på så sätt en ständig konkurrens mellan Hus, men deras samarbete som tillverkare, leverantörer och andra marknadsaktörer är Grön. De Hus som skapar bäst förutsättningar för alla kommer att ha fördelar. Hjärtlandet har ingen ekonomi så som vi förstår ekonomi, dvs en offentlig finansiell struktur. Deras ekonomi är ekonomi i ordets grundläggande bemärkelse. Men eftersom de saknar politisk och administrativ överbyggnad så behöver de ingen överklass som tar ut skatter. Därav behövs inget pengasystem. De bokför och räknar, men de värden som byts är reella. Precis som avdelningar inom ett företag har egen budget men inte tar betalt för interna tjänster på annat sätt än med bokföring.

Ett företag i vår värld drivs i vinstsyfte. Det är också ett sätt att skapa en större kraft därför att flera händer och hjärnor tillsammans kan skapa saker som ingen enskild människa mäktar med. Men där företagets vinstsyfte är att skapa finansiell fördel för en eller flera ägare, inte i första hand för de anställda som faktiskt skapar vinsten, så är Husens syfte att skapa vinst för spelets deltagare och Hjärtlandet som helhet. Företag idag tjänar på att lura systemet, medan Husen tjänar på att tjäna Hjärtlandet. Det är samma logik som i en hjord med djur. Enskilda djur får skydd av flocken och har större möjlighet att överleva.

 

Frihet jämfört med laglöshet

När vi pratar om frihet menar vi olika saker. Vi vill vara fria, men vi vill samtidigt ha regler för vad andra kan göra mot oss. Grundprincipen i den politiska liberalismen är att människor kan avgöra sådant själva i större grad än vad andra politiska system tillåter. Men vi behöver fortfarande strukturer och regelsystem för att få flocken att fungera.

Frihet är bara frihet så länge den är avgränsad. Total frihet där regelverk saknas utvecklas snabbt till en destruktiv situation som framkallar de lägsta sidorna hos människor. Det är gängvåld och gangstervälde där de starkaste individernas nycker och infall styr vad övriga vågar göra. Det omvandlas alltså väldigt snabbt till en strikt hierarkisk ordning där bara toppskiktet har någon egentlig frihet. Sann frihet kan därför bara uppstå i mindre bubblor inom ett reglerat system, på samma sätt som en häst har full frihet inne i sin hage.

Vad vi egentligen menar när vi pratar om frihet inom politiken är graden av möjligheter att påverka var staketet till vår egen hage ska stå och vilka funktioner som ska finnas inne i hagen: vattenho, höbalar, träddungar för skugga etc. När vi inte ser att vi ändå lever i en form av hage blir det svårt att föra konkreta diskussioner om politik. Olika ideologier har olika idéer om hur stora hagarna ska vara och vilka funktioner som ska finnas där. Vissa hagar är trista små lerpölar där krakar till hästar mållöst vandrar runt utan att hitta något av värde. Andra hagar är stora med skogsdungar och hinderbanor och andra leksaker.

 

Husen har större frihet 

Individerna i Hjärtlandet är direkt inblandade i skötsel och daglig politik inom Huset de tillhör. Husen är självförsörjande och det finns inom Grön vissa funktioner för samarbete mellan Husen. 

Varje Hus har en samordnare, det de kallar hagga, som ingår i Gröna rådet, den samling som förhandlar om hur Husen ska samarbeta. Cassindra ägnar tid för att förbereda sig inför de stora höstmötena där årets skörd och kommande års behov gås igenom. Det är som en enorm budgetuppgörelse där Husen säljer och köper på en intern marknad. Vissa Hus är väldigt bra på vissa saker, vilket gör att de kan byta till sig fördelar mot andra Hus. Åtta gånger om året inträffar Festivalerna, marknadsdagar och festligheter, men också där allvarligare inslag inträffar, som t ex antagningar till de olika Färgerna.

Det finns en ständig balans och avvägning mellan Husen och Färgerna. Färgerna behöver medel för att fungera. Om enskilda individer ingår i Röd och därför är upptagna med att skydda rikets gräns mot inkräktare, så är det en tjänst som tjänar hela Hjärtlandet, men Huset individen tillhör förlorar eftersom man blir av med ett par händer som hade kunnat tillverka något åt Huset. Där har hjärtlänningarna någon form av beräkningsmodell för att balansera Hus och Färger. Även Färgerna producerar ju något, men inte direkt för Husen, utan för helheten, Hjärtlandet. Det är här det blir gynnsammare att betrakta Hjärtlandet som en företagskoncern istället, där Husen är dotterbolag eller avdelningar. Inget Hus ska lida för att det bidrar till helheten, och inget Hus ska tjäna på att undanhålla resurser för att helheten ska fungera och ge det yttre skyddet som alla Hus tjänar på. Det är det gamla klassiska problemet med allmänna kontra privata tillgångar vi har att göra med här. Hjärtlandet har på något sätt lyckats kortsluta den inneboende paradoxen. På samma sätt som de kortslutit paradoxen mellan centrum och periferi, landsort och stad. Varje Hus har så att säga sin egen hage. De har en bit mark med lantbruk, men också en bostadsfastighet inne i stadskärnan. Konflikten mellan borgare och bönder är därmed upphävd när alla är både borgare och bönder. Jag tror det är här hemligheten ligger, den som förklarar varför Hjärtlandets strukturer tillåter mer än våra egna, även om strukturen är minst lika stark och allestädes närvarande som våra egna.